Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Mỹ Thái

Lạng Giang, Bắc Giang
3881456
c1mythailg.bacgiang@moet.edu.vn